Kategorie

Promocje

» Wszystkie promocje

http://grawerton.pl/img/cms/Katalogi/katalog_2018_www.pdf

list2.png   Regulamin sklepu internetowego Grawerton.pl
linia2.png
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem: grawerton.pl (dalej również jako „Grawerton.pl”) zasady korzystania z niego i składania zamówień.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego Grawerton.pl, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  
(a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
(b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego Grawerton.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy Grawerton.pl jest spółka pod firmą ARGO Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk , dla której to spółki akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121651, NIP 584-102-89-91, REGON 190928358, o kapitale zakładowym w wysokości 1.100.000 PLN wpłaconym w całości (dalej jako „Spółka”).

5. Dane kontaktowe Spółki:

Adres: 80-393 Gdańsk, ul. Krynicka 1;

Adres e-mail: biuro@grawerton.pl ;

Telefon: 0048 58 55 43 515; Fax: 0048 58 55 43 513.

6. Sklep internetowy Grawerton.pl oferuje możliwość zakupu w szczególności materiałów i urządzeń służących do wykonywania nadruków technologią sublimacji za pośrednictwem sieci Internet.


Rejestracja

7. W celu rejestracji w sklepie internetowym Grawerton.pl (założenia przez Klienta konta na stronie internetowej grawerton.pl) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię i nazwisko, login, adres e-mail i hasło oraz zaakceptować regulamin sklepu internetowego Grawerton.pl.

8. Rejestracja w sklepie internetowym Grawerton.pl, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

9. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym Grawerton.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

10. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego Grawerton.pl należy wysłać wiadomość na adres e-mail wskazany w pkt 5 niniejszego regulaminu.

Dokonywanie zakupów i realizacja zamówienia

11. Aby dokonać zakupów, należy zalogować się na swoje konto, założone zgodnie z pkt 7 powyżej, umieścić wybrane towary w koszyku, tj. wyszczególnić je według zamieszczonej na stronie internetowej grawerton.pl instrukcji, a następnie wypełnić i wysłać formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej grawerton.pl.

12. Składając zamówienie Klient proszony jest o podanie swoich danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie:

• imienia i nazwiska / nazwy / firmy;

dokładnego adresu dostarczenia zamówienia - ulicy, numeru domu, lokalu, miasta oraz numeru telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie;

numeru NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

• adresu e-mail.

13. Wyrażenie przez Klienta, będącego konsumentem lub prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia.14. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia.

14. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia.

15. Administratorem danych osobowych jest Argo S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

16. Zamówienia można składać w dowolnym czasie przez cały rok. Zakupy dostarczane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy firm kurierskich na terenie całej Polski. Zamówienia złożone poza czasem dostarczania zakupów realizowane będą najwcześniej następnego dnia roboczego, stosownie do definicji dnia roboczego wskazanej w zdaniu poprzedzającym.

17. Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane bezpośrednio po wpłynięciu, wysłaniem odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail oraz nadaniem statusu „oczekujące” na koncie Klienta. Moment potwierdzenia przez kliknięcie na link przesłany e-mailem rozpoczyna czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć czterech dni roboczych w rozumieniu pkt 16. niniejszego regulaminu.

18. Grawerton.pl zapewnia, iż prezentowane na stronie internetowej grawerton.pl informacje dotyczą wyłącznie towarów dostępnych dla Klienta, jednakże w przypadku gdy towar objęty zamówieniem jest czasowo niedostępny z przyczyn niezależnych od Grawerton.pl (np. liczba zamówień przekroczy liczbę dostępnych towarów), Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W zależności od wyboru Klienta: zamówienie zrealizowane zostanie w innej formie (w szczególności przez zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), anulowane w całości bądź pomniejszone o brakujący towar.

19. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego Grawerton.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako: „Kodeks cywilny”).

20. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Grawerton.pl:

(a) wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto;

(b) nie zawierają kosztów dostawy.

21. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów brutto wraz z kosztami dostawy) widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

22. Dostawy zamówionego towaru realizowane są jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt przesyłki w dowolne miejsce w granicach administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 16,00 zł brutto. W przypadku gdy wartość zakupów przekroczy jednorazowo kwotę 615,00 zł brutto (500,00 zł netto), ich dostarczenie jest zwolnione z opłaty wskazanej w zdaniu poprzedzającym – koszty dostawy pokrywa w takim przypadku sprzedawca (Spółka).

23. Płatność dokonywana jest zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w formularzu zamówienia za pomocą następujących opcji płatności:

a. gotówka bądź karta płatnicza przy odbiorze;

b. płatności online – za pośrednictwem serwisu „przelewy24.pl”;

c. przelew na konto – wyłącznie dla Klientów, którzy zawarli bezpośrednio ze Spółką pisemną umowę handlową i po wskazaniu jej identyfikatora przy wyborze tego sposobu płatności.


24. W przypadku wybrania, jako formy płatności za towar płatności online za pośrednictwem serwisu „przelewy24.pl”, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu przelewy24.pl) w terminie 3 dni roboczych (w rozumieniu pkt 16 niniejszego regulaminu) od złożenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności.

25. Numer rachunku bankowego Spółki, na który należy dokonywać wpłat w sposób określony w pkt 23 lit. (c) niniejszego regulaminu: Bank Handlowy w Warszawie SA, NR 63 10301117 0000 0000 57873201.

26. Grawerton.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

27. Wszystkie zamówienia wysyłane są z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym, w zależności od żądania Klienta wyrażonego przy składaniu zamówienia.

28. Zamówione towary są dostarczane do Klienta poprzez kuriera pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

29. Zamówienie zostanie dostarczone do Klienta w terminie do 48 godzin od momentu potwierdzenia wysłania zamówienia poprzez przekazanie odpowiedniej wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail i otrzymania przez złożone zamówienie na koncie Klienta statusu „towar wysłano”. Termin dostarczenia zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Grawerton.pl, w szczególności takich jak: siła wyższa, czy opóźnienie z winy kuriera.

Roszczenia wynikające z rękojmi i gwarancji


30. Towary dostarczone przez Grawerton.pl powinny być wolne od wad. Grawerton.pl odpowiada względem Klienta jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

31. Grawerton.pl odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamówionych towarów, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem. Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Spółki o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Spółki niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

32. Roszczenia reklamacyjne powinny być zgłaszane przez Klientów na dane adresowe Spółki wskazane w pkt 5 niniejszego regulaminu ze wskazaniem wady oraz zgłaszanego żądania zgodnego z przepisami Kodeksu cywilnego.

33. Spółka ustosunkuje się do zgłoszonych roszczeń, o których mowa w pkt 32 powyżej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

34. Towary sprzedawane w sklepie internetowym Grawerton.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku udzielenia gwarancji - roszczenia wynikające z gwarancji mogą być zgłaszane na adres wskazany w pkt 5 niniejszego regulaminu, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zamówionego towaru.

Rezygnacja z zamówienia


35. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysyłki zamówionych towarów.

36. Klient może skorzystać z ww. uprawnienia w jeden z następujących sposobów:

a. wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany w pkt 5 niniejszego regulaminu. W tytule wiadomości należy umieścić zapis: „Zmiana (lub rezygnacja) z zamówienia nr...”. Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do Grawerton.pl przed wysyłką zamówienia; lub poprzez

b. kontakt z Grawerton.pl poprzez formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu w panelu Klienta, na stronie internetowej grawerton.pl.

Prawo odstąpienia od umowy


37. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej przez złożenie zamówienia w sklepie internetowym Grawerton.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta towaru. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia jest złożenie Spółce stosownego oświadczenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną na odpowiednie dane teleadresowe wskazane w pkt 5 niniejszego regulaminu, bądź wypełnienie formularza oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej grawerton.pl po zalogowaniu się na swoje konto założone zgodnie z pkt 7 niniejszego regulaminu.

38. Termin 14 dni, o którym mowa w pkt 37 powyżej uznaje się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem.

39. Rzecz podlegająca zwrotowi w wyniku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od zawartej umowy, powinna zostać przesłana na koszt Klienta na adres wskazany w pkt 5 niniejszego regulaminu za pośrednictwem poczty lub kuriera. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

40. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep internetowy Grawerton.pl obowiązany jest zwrócić Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy, ale nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zamówieniu towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

41. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego konsumentem, zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Klient może odstąpić od umowy również poprzez wypełnienie formularza, zgodnego ze wskazanym wzorem, znajdującego się na stronie internetowej grawerton.pl, po zalogowaniu się na swoje konto założone zgodnie z pkt 7 niniejszego regulaminu. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

42. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Postanowienia końcowe


43. Informacje znajdujące się na stronie internetowej grawerton.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym, w przypadku Klientów będących konsumentami - ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

45. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę bądź dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór ze Spółką bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

46. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w dowolnym czasie w szczególności z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie grawerton.pl oraz poinformowania zarejestrowanych Klientów poprzez przesłanie im treści nowego regulaminu na wskazane przez Klientów adresy e-mail. Zmiana niniejszego regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

47. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 20 grudnia 2014.question_icon.png     Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Top