Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Grawerton.pl


§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy grawerton.pl [„Sklep”] prowadzi dedykowaną przedsiębiorcom sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu [„Regulamin”].


2. Właścicielem Sklepu jest ARGO spółka akcyjna [„Spółka”] z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Krynickiej nr 1 (80-393 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121651, NIP: 5841028991, REGON: 190928358, o kapitale zakładowym w wysokości 1.100.000,00 złotych, wpłaconym w całości. Kontakt ze Spółką możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: biuro@grawerton.pl; pod numerem telefonu: 58 55 45 515; pod numerem faxu: 58 55 45 515 lub za pomocą innych, dostępnych w Sklepie kanałów komunikacji (w tym chatu).

3. Klientem w rozumieniu Regulaminu definiuje się przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162, ze zm.) [„Klient”].

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Klientem jest akceptacja przez Klienta Regulaminu.

5. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień na produkty, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
i. komputer wyposażony w system operacyjny OSX lub Windows XP, 7, 8 lub nowszy z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
ii. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6. Sklep okazjonalnie, na podstawie postanowień odrębnych regulaminów może wprowadzać promocje na towary, akcje wyprzedażowe oraz specjalne ceny na zamówienia, usługi transportowe.


§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać po uprzednim utworzeniu bezpłatnego konta Klienta lub bez rejestracji poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu, wybierając opcję koszyka „Zakupy bez rejestracji”. Złożenie zamówienia traktowane jest każdorazowo jako złożenie oferty kupna.

2. W przypadku dokonywania zakupu bez rejestracji Klienta poprzez formularz transakcyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest:
i. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną,
ii. umieszczenie wybranych towarów w koszyku poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA”,
iii. przejście do formularza transakcyjnego poprzez kliknięcie „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”,
iv. podanie przez Klienta informacji, które zawarto w formularzu transakcyjnym, tj.
a. adres poczty elektronicznej – w celu weryfikacji Klienta oraz na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia;
b. firmę Klienta, numer NIP, siedzibę Klienta lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej Klienta – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
c. imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia.
v. złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Klauzulą Informacyjną dla Klientów poprzez oznaczenie checkbox’a o treści: „Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dla Klientów.”
vi. złożenie oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem: „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Grawerton.pl i akceptuję jego treść.”

3. W przypadku dokonywania zakupu po uprzednim utworzeniu bezpłatnego konta Klienta warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest:
i. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną,
ii. zalogowanie się na konto Klienta,
iii. umieszczenie wybranych towarów w koszyku poprzez kliknięcie „DODAJ DO KOSZYKA”,
iv. przejście do formularza transakcyjnego poprzez kliknięcie „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”,
v. wypełnienie formularza zamówienia,
vi. złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Klauzulą Informacyjną dla Klientów poprzez oznaczenie checkbox’a o treści: „Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dla Klientów.”
vii. złożenie oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem: „Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Grawerton.pl i akceptuję jego treść.”

4. Na każdym etapie składania zamówienia Klient może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze dodawanym do koszyka w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy oraz promocjom jakim podlega.

6. Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane bezpośrednio po wpłynięciu, wysłaniem odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail oraz nadaniem statusu „oczekujące” na koncie Klienta w sytuacji gdy Klient dokonuje zakupów przy pomocy stworzonego konta.


§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
i. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką bądź kartą płatniczą przy odbiorze towaru,
ii. przelewem bankowym – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta. Opcja dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy zawarli ze Spółką umowę współpracy handlowej i po uprzednim wskazaniu identyfikatora umowy przy wyborze sposobu płatności; numer rachunku bankowego Spółki: Bank Handlowy w Warszawie SA, 63 10301117 0000 0000 57873201,
iii. płatnością online – za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowę uznaje się za niezawartą,
iv. przedpłatą - wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym na podstawie wystawionej faktury pro-forma/zamówienia sprzedaży,
v. przelewem bankowym – przedpłatą: wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym na podstawie wystawionej faktury pro-forma/zamówienie sprzedaży.
vi. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami netto.

3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

4. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostaw. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. W przypadku zakupów powyżej 615 złotych brutto (500 zł netto) koszty dostawy ponosi Spółka.


§4
Wysyłka towaru

Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firm wysyłkowych w terminie do 4 dni roboczych licząc:
i. od dnia następnego od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep w trybie określonym w § 2 ust. 6 Regulaminu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności za pobraniem,
ii. od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sklepu w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelew/przedpłata.


§5
Reklamacje

1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby oferowane towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022, Poz. 1360, ze zm., dalej: „k.c.”) bądź były niezgodne z umową, Spółka ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wadę towaru na zasadach określonych w przepisach k.c. dotyczących rękojmi zmodyfikowanych na podstawie art. 558 §1 zd. pierwsze k.c. niniejszym Regulaminem, a Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. W przypadku gdy towary posiadają wadę, Spółka odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania towaru Klientowi.

3. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Spółki o wadzie w terminie 14 dni od wydania towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Spółki w terminie 7 dni po jej stwierdzeniu.

4. W przypadku wady towaru, Klient może żądać wyłącznie jej usunięcia. Jeżeli usunięcie wady towaru jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w szczególności przewyższających cenę towaru, Spółka w razie uznania reklamacji za zasadną wymieni towar na wolny od wad.

5. Klient zgłasza reklamację elektronicznie wypełniając formularz „Zgłoszenie reklamacyjne” dostępny na stronie internetowej Sklepu i wysyłając go w formie załącznika do wiadomości mailowej na adres: serwis@grawerton.pl. lub listownie na adres Spółki wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.

6. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Spółka niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

7. Spółka w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Klienta z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Spółki.


§6
Obowiązki informacyjne

1. Spółka wskazuje, iż :
a. do otrzymywania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz powiadomień w przedmiocie realizacji zamówienia na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
b. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Spółki następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Spółki; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
c. treści cyfrowe, składające się na usługę nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Klienta;
d. udostępniony na stronie internetowej Sklepu środek komunikacji z Klientem w postaci chatu gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Spółką, w tym daty i godziny takiej korespondencji, spełnia wymogi trwałego nośnika i umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Spółką;
e. Spółka informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi typu Newsletter, w szczególności w celu ustalenia osobistych preferencji Klienta i jak najlepszego dostosowania wysyłanych treści cyfrowych do preferencji Klienta, Spółka korzysta z plików Cookies, a także z innych danych pozyskanych od dostawców narzędzi informatycznych, służących do gromadzenia informacji o użytkownikach sieci Internet. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies - w tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

2. Regulamin oraz Klauzula Informacyjna dla Klientów są dostępne na stronie internetowej www.grawerton.pl.

3. Spółka porozumiewa się z Klientami telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania w tym celu danych przez Klienta.


§7
Zmiany regulaminu

1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
i. zmiany podmiotowej po stronie Spółki,
ii. zmian systemu technologicznego, obsługującego Sklep,
iii. zmian dostawcy usług płatności elektronicznej,
iv. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Spółkę na stronie internetowej www.grawerton.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

3. Spółka może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania jednomiesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego jednomiesięcznego okresu powiadomienia.

4. Obowiązująca wersja Regulaminu oraz Klauzula Informacyjna dla Klientów oraz informacje o zmianach Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.grawerton.pl


copyright

Sklep prowadzony jest przez:

Argo S.A.

ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk, Polska

NIP: 584-102-89-91, Regon: 190928358, Krajowy Rejestr Sądowy nr: 0000121651
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 1100000 zł opłacony w całości